Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM izmantošanu būvniecības procesa vadībā un komunikācijā. Definēt pamatnostādnes veiksmīgai BIM procesa izpildei, katram būvniecības projektā iesaistītajam dalībniekam, tai skaitā nepieciešamo resursu plānošanā un nodrošināšanā. Kursā paredzēta praktisku iemaņu apgūšana darbā ar savietoto modeli, vadības un komunikācijas pamatuzdevumu izpildei. Dalībnieki gūs izpratni par iespējām efektivizēt vadības un komunikācijas funkcijas, pielietojot savietoto modeli.

Kursa autors: Dārta Ļaudaka (Merks)