Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM modelēšanas darbības jomu un nepieciešamību arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā. Dalībnieki iepazīsies ar galvenajiem pamatprincipiem būvprojekta izstrādē pielietojot BIM kā informācijas apmaiņas pamatu kā arī praktiski izmēģinās darbības, kuras izpildāmas BIM projektu realizācijā, ietverot modeļu datņu apmaiņas veidus, topogrāfisko datu izmantošanu, atsevišķu un sasaistītu elementu modelēšanu, references modeļu izmantošanu, darbu ar detalizācijas pakāpēm.

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par veiksmīgu BIM ieviešanu organizācijās. Kursā tiek apskatīts ieviešanas process, nepieciešamo resursu apzināšana, organizācijas analīze, pārmaiņu vadību, kā arī praktiski veikta BIM ieviešanas plāna sastādīšana.

Kursā tiek apskatīts, kādas prasības projektos visbiežāk tiek definētas, kā tās pārbaudīt, kādas kļūdas tiek pieļautas prasību izpildē un kā tās atrisināt, izmantojot vienkāršus pārlūkus un specifiskus koordinēšanas rīkus.

Kursā apskatīta arī komunikācijas nozīme koordinēšanas procesā un pielietojamie rīki, lai uzlabotu kļūdu novēršanas uzraudzību un veiksmīgāk vadītu BIM projektus.

Kurss sniedz informāciju par BIM koordinēšanas teoriju, metodēm un rīkiem.

Kurss sniedz pamata zināšanas par starptautisko risku pārvaldības standartu ISO 31000.

Kurss sniedz teorētisku un praktisku informāciju par BIM modelēšanu.

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (2. modulis) - ISO/IEC 27000 sērijas standartu pielietošanas praktiskie aspekti.

Kurss sniedz pamatzināšanas BIM jomā plašam interesentu lokam.

Kurss IT / standartizācijas jomu pārstāvjiem (1. modulis) - iepazīšanās ar ISO/IEC 27000 sērijas standartiem, to prasībām, ieviešanu, uzraudzību un pārskatīšanu.


Kursa mērķis: sniegt vispārīgu ieskatu un pamata zināšanas par standartiem un standartizāciju, izpratni par starptautiskajiem, Eiropas un nacionālajiem standartiem, standartu izstrādes procesu un ieguvumiem no standartu izstrādes un lietošanas.